Výzkumné a jiné odborné projekty

2  » 
2019-2021 ::::

Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (19-07724S): Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel; Radek Carboch, Dana Hradcová a Michal Synek - výzkumní spolupracovníci.

Chceme se zaměřit na specifické napětí obsažené v pobytových službách pro lidi označené za postižené: napětí mezi péčí o obyvatelé, která jim má umožnit vést "normální" život, a péčí o obydlí, jejichž ekonomická a "kulturní" hodnota má být zachována. Pobytové instituce v ČR často využívají pro svou činnost staré budovy zámků, vil či klášterů, tedy objekty podobně křehké, zranitelné a nepropojené s okolím jako jejich obyvatelé. A i když se péče o lidi a údržba budov mohou jevit jako dvě zcela odlišné a nesouvisející činnosti, v pobytových institucích jdou ruku v ruce a nelze je od sebe oddělit. Navrhovaný výzkum má být příspěvkem k současnému zvýšenému zájmu sociálních věd o materialitu péče a o její etické rozměry. Naším sílem je analyzovat jednotné pole praxe coby průsečík odlišných a často protichůdných logik a hodnotových rámců, se zvláštním zaměřením na způsoby, jimiž lidé tuto mnohost zvládají. Věříme rovněž, že takto koncipovaný výzkum přispěje ke zlepšení životních a pracovních podmínek klientů a pracovníků pobytových sociálních služeb.

1994-2016 ::::

Biograf (časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii)

Odborný recenzovaný časopis pro kvalitativní výzkum v sociálních vědách (ISSN 1211-5770), který jsem založil v roce 1994 a jehož šéfredaktorem jsem byl až do roku 2008; od r. 2009-2016 jsem byl už pouze členem redakčního týmu.

Časopis se do dnešní podoby vyvinul z velmi skromné samizdatové podoby. V posledních letech vycházel třikrát ročně v papírové a internetové verzi (http://www.biograf.org). Publikoval původní stati, překlady, recenze, odborné diskuse a ostatní menší odborné žánry.

2011-2014 ::::

(International) socio-technical challenges for implementing geological disposal

Mezinárodní a mezioborový výzkumný projekt řešený s podporou 7. rámcového programu (FP7-Fission-2010, 269906).

Na výzkumu se podílejí badatelé z Anglie, Německa, Švédska, Francie, Maďarska, Španělska, Finska, Slovinska a Česka. Cílem projektu je prostudovat hlavní sociální/politické problémy související s přípravou a budováním podzemních úložišť jaderného odpadu, a to včetně, ba zejména v těch ohledech, kdy tyto problémy těžko oddělitelně souvisí s problémy technickými. Součástí řešení by měla být formulace praktických návrhů.

2005-2010 ::::

Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

Rámcový výzkumný program Centra pro teoretická studia UK v Praze / AV čR a Katedry filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK (hlavním řešitelem je David Storch).

Výzkumný záměr CTS se člení na několik oblastí: "Zrození komplexity" ve fyzikálních systémech a fyzikální přístupy ke komplexitě biologických a sociologických systémů (Roman Kotecký, Bedřich Velický, František Slanina); Matematické přístupy ke složitosti dynamických systémů, univerzalita a nerozhodnutelnost (Petr Kůrka, Kateřina Trlifajová, Bohuslav Balcar); Komplexní jevy v biosféře: makroekologický pohled (David Storch, Arnošt L. Šizling); Morfogeneze jako výsledek komplexní interpretační sítě (Anton Markoš, Karel Kleisner); Vztahy mezi vědou a politikou: sociologické, historické a filosofické perspektivy (Zdeněk Konopásek, Jan Paleček); Základní filosofická reflexe různých vědeckých přístupů ke studiu složitosti (Ivan M. Havel, Zdeněk Kratochvíl).

2008-2010 ::::

Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/08/1758): Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V navrhovaném projektu tříletého kvalitativně založeného výzkumu chceme studovat, jak se v pastorační (katolické) praxi zachází se zkušenostmi zjevení nebo démonické posedlosti. Jak se např. stane, že vidění s náboženským obsahem začne být sociálně chápáno a přijímáno jako "opravdové" zjevení? A nebo, že se k němu začne přistupovat jako k "pouhému" soukromému - psychickému, či dokonce psychopatologickému - jevu? Jaké kvality takového duchovního zážitku se při podobném posuzování ukazují jako důležité? Jaké představy, jaká pravidla a jaké normy jsou při tom mobilizovány? Jak se takový zážitek činí vykazatelnou, vespolek přijatelnou věcí? Jak se o něm pochybuje nebo jak se stvrzuje. čím získává a čím ztrácí na náboženské hodnotě? Chceme vlastně provést zevrubný výzkum toho, jak se vespolek vytváří (sociálně konstruuje) skutečnost, která je tak neskutečná (nadpřirozená, vědecky nevysvětlitelná), že její přijetí může snadno hraničit s psychiatrickou diagnózou, a která je přesto jako taková základem všeobecně přijímané náboženské víry.

2005-2007 ::::

Science and governance

Práce v expertní skupině Evropské komise

Expertní skupina k tématu "Věda a vládnutí" byla svolána aby se zabývala těmito úkoly: (1) Analyzovat nesnáze, které se objevují v současných vztazích mezi vědou, občanskou společností a politickou praxí. (2) Analyzovat silné a slabé stránky současných řešení těchto nesnází. (3) Navrhnout přiměřené konceptuální přístupy, které by rámovaly interakce mezi vědou, společností a politikou. (4) Zformulovat doporučení pro účinnější politiku vědy. Pracovní skupinu vedli Brian Wynne a Ulrike Felt a mezi členy patřili například Michel Callon, Sheila Jasanoff, Pierre-Benoit Joly, Stefan May, Arie Rip či Andy Stirling. Výstupem více jak dvouleté práce byla zpráva FELT, U. / WYNNE, B. (2007): Science and governance: Taking European knowledge society seriously. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 95 s.

2006-2007 ::::

Spirituální a náboženské zážitky v psychiatrii: Konstrukce mentální patologie

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou AV čR; Jan Paleček - hlavní řešitel, Zdeněk Konopásek - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme se zabývali výzkumem toho, jak psychiatrie zachází s (kvazi)spirituálními a (kvazi)náboženskými zážitky (jako třeba "slyšení hlasů", vidění svatých apod.). Na základě rozhovorů a etnografického pozorování v psychiatrických prostředích jsme analyzovali individuální trajektorie nemoci, kontakty pacientů s psychiatrickými profesionály a materiální uspořádání péče. Zajímalo nás, jak jsou religiozita a dušení nemoc společně a prakticky "dělány" prostředky soudobé psychiatrie; jak jsou spirituální a náboženské zážitky překládány do jazyka psychiatrie a jaké jsou medicínské, sociální a politické souvislosti techto procesů. Těmito rozbory bychom chtěli přispět ke kultivaci současných a budoucích forem psychiatrické praxe.

2006-2007 ::::

Expertíza a politika životního prostředí: případ Natury 2000

Sociologický výzkumný projekt, podpořený Grantovou agenturou čR (403/06/0436); Zdeněk Konopásek - hlavní řešitel, Jan Paleček - výzkumný spolupracovník.

V tomto dvouletém projektu jsme studovali přípravu a uskutečòování evropského projektu na ochranu životního prostředí Natura 2000. Zaměřovali se přitom na komplexní a nejednoznačné vztahy mezi expertízou a demokratickým rozhodováním. Na základě analýzy rozhovorů, dokumentů a mediálních pramenů jsme studovali, jak jednotliví aktéři průběžně "překládají" otázku plánovaných chráněných území do řeči odborné argumentace a nebo naopak do polohy politického problému. Co tyto překlady znamenají pro samotný projekt? Tímto výzkumem jsme chtěli přispět k lepšímu pochopení expertní a politické kultury v české republice (a to ve vztahu k soudobým celoevropským trendům).

2005 ::::

Divadlo Archa 2005

Aplikovaný sociologický výzkum na objednávku Divadla Archa (http://www.archatheatre.cz); Zdeněk Konopásek - hlavní výzkumník, koordinátor; Majda Rajčanová - výzkumná spolupracovnice.

Výzkum byl zaměřen na to, jak Archu vnímá veřejnost, jaké je publikum divadla a jaká jsou citlivá místa současné dramaturgie. Neveřejná závěrečná zpráva byla odevzdána řediteli Divadla Archa v říjnu 2005.

1998-2005 ::::

Virtuální institut, o.p.s. - internetové centrum pro sociální studia

Nezisková organizace podporující využívání internetu při výuce, výzkumu a publikování v oblasti sociálních věd.

Nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založil a které všelijak pomáhal Josef Alan. Byl jsem členem správní rady a podílel jsem se i na jednotlivých projektech. Virtuální institut byl několik let vydavatelem odborného časopisu Biograf (jehož jsem byl editorem), koordinoval a připravoval nabídku experimentálních online kursů pro české a slovenské vysoké školy (některé jsem vedl), pořádal různé kurzy a školení, zaštiťoval některé výzkumy, založil a provozoval archiv kvalitativních dat Medard (nyní ve správě Sociologického ústavu AV čR). Virtuální institut zanikl, protože už na něj nebylo dost sil.

2  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední publikace/nahrávky

KONOPÁSEK, Z. / SONERYD, L. / SVAČINA, K. (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design. Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23

Původní odborný článek

BARTLOVÁ, M. / BÍLEK, P. / KONOPÁSEK, Z. / REIFOVÁ, I. (2017): Diskuze o interdiciplinárních přístupech k normalizaci. In: K. Činátl, J. Mervart & J. Najbert, eds: Podoby česko-slovenské normalizace: Dějiny v diskusi. Praha: ÚSTR/NLN. Str. 81-101

kapitola v knize

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

Recenze
Více viz Publikace...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©