Metody kvalitativního výzkumu: všechny publikace

2 3  » 

KONOPÁSEK, Z. (2017): Rozpaky nad inovacemi: ATLAS.ti, verze osmá. Biograf, 65-66: 103-115

::::

Na konci loňského roku se objevila nová verze programu ATLAS.ti. Osmá. Pro uživatele starší verze programu je osmička krokem zpět. Nebo možná spíš někam jinam. Ani po několika měsících jsem si na tuhle novinku nezvykl a nepracuje se mi s ní dobře. Program se nyní poměrně krkolomně ovládá, prakticky nejde nastavit podle potřeb uživatele a nové funkce jen tak-tak kompenzují schopnosti, o které program v této aktualizaci přišel.

KONOPÁSEK, Z. (2011): Aby se pracovalo pěkněji: ATLAS.ti, verze sedmá. Biograf (56): 91-109

::::

Moje doporučení přejít z předchozí na aktuální verzi ATLAS.ti není tak jednoznačné jako minule. Nenese to s sebou tolik analytického dobrodiní, které by vůbec nebylo dostupné dříve. Až na výjimky se pokrok soustředí na větší pohodlí (snadnější ovládání, lepší přehled). S programem se vám jistě bude pracovat pěkněji. Nepostradatelný bude tenhle upgrade v prvé řadě pro ty, kdo chtějí pracovat přímo se zvukem či videem. A také pro ty, kteří měli časté potíže s dostupností primárních dokumentů. Jinak se jedná o nahromadění drobných úprav a vylepšení či dotažení již existujících funkcí. Žádná revoluce to není; ale kus úsilí vyjít vstříc uživatelům ano. Pokud máte peníze a s ATLAS.ti vážné úmysly, nerozmýšlejte se a sedmičku si pořiďte. Ale pokud jedno nebo druhé chybí, nezoufejte. S šestkou to klidně ještě nějaký čas vydržíte.

KONOPÁSEK, Z. (2011): Das Denken mit ATLAS.ti sichtbar machen: Computergestützte qualitative Analyse als textuelle Praxis. In: G. Mey & K. Mruck, eds.: Grounded theory reader. 2. aktualizované vydání. Wiesbaden: VS Verlag. Str. 381-403

::::

How is a new quality of reading, which we call "sociological understanding", created during the process of qualitative analysis? A methodological (conventional) answer to this question usually speaks of mental processes and conceptual work. This paper suggests a different view—sociological rather than methodological; or more precisely a view inspired by a contemporary sociology of science. It describes qualitative analysis as a set of material practices. Taking grounded theory methodology and the work with the computer programme Atlas.ti as an example, it is argued that thinking is inseparable from doing even in this domain. It is argued that by adopting the suggested perspective we might be better able to speak of otherwise hardly graspable processes of qualitative analysis in more accountable and instructable ways. Further, software packages would be better understood not only as "mere tools" for coding and retrieving, but also as complex virtual environments for embodied and practice-based knowledge making. Finally, grounded theory methodology might appear in a somewhat different light: when described not in terms of methodological or theoretical concepts but rather in terms of what we practically do with the analysed data, it becomes perfectly compatible with the radical constructivist, textualist, or even post-structuralist paradigms of interpretation (from which it has allegedly departed by a long way). (Translated to German and reprinted from Historical Social Research 2007/FQS 2008)

KONOPÁSEK, Z. / PALEČEK (2011): The principle of symmetry from the respondents’ perspective: Possessions, apparitions and mental illnesses in research interviews with clerics. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12 (1): čl. 12, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101129

::::

We study how experiences such as hearing the voice of the Lord or having a vision of Virgin Mary are dealt with in psychiatry and catholic pastoral practice. How the status of these phenomena is negotiated by the participants? Under what conditions they become an instance of legitimate religious experience or, alternatively, symptoms of mental illness? We approach the study of these issues “symmetrically” - we do not prefer a priori medical or spiritual explanations. Some time ago, we demonstrated and explained such an approach (which is common, e.g., in contemporary sociology of science), and its relevance for our research, in an analytic paper on the movie “The exorcism of Emily Rose” (2005). The paper discusses a highly ambiguous relationship, pictured in the film, between medical and spiritual interpretation of the story of a young girl who was considered possessed by demons and who died after unsuccessful exorcism (Konopásek & Paleček 2006). Now, the question is: can such a symmetrical approach be of any relevance also for people we are studying? In an attempt to give an answer, we have interviewed four catholic priests on this issue. The priests had been asked to watch the movie on Emily Rose and read our paper on it in preparation for the interview. Based on these discussions (and also on our current research in general), we would like to shed some light on whether and in what ways our specific epistemic perspective coheres with the views and positions of our respondents; and also, how this reflexive research experiment contributed to our own understanding of the role of the symmetry principle in our current research project.

KONOPÁSEK, Z. (2010): Co znamená "sociální konstrukce"? Blog Zdeňka Konopáska, 3. 11. 2010. Dostupné na adrese http://zdenek.konopasek.net/index.php?m=151&i=1490&b=151

::::

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

KONOPÁSEK, Z. (2010): V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti. Biograf (52-53): 89-101

::::

V tomto textu shrnuji východiska a závěry tříletého výzkumného projektu "Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon" (GAČR 403/08/1758). Opírám se při tom o dosud napsané články, většinou spolu s Janem Palečkem. Stručně: Spojujícím momentem různých našich analýz je mnohotvárnost a praktická různorodost toho, čemu říkáme náboženská víra. Inspirovali jsme se přístupy z oboru současných vědních studií a pokoušíme se o jakousi neredukcionistickou sociologii náboženství. Zvolili jsme za předmět studia podivné, nevšední a v mnoha ohledech sporné situace (zjevení, posedlost), které rozdělují nejen věřící a nevěřící, ale i mnohé věřící navzájem, a které nám umožňují zachytit i tak dlouhodobě a dokonale sedimentovanou skutečnost, jakou je skutečnost náboženská, v pohybu a rozpolcení.

KONOPÁSEK, Z. (2009): Zapomeňte na pouhé transkripty: Atlas.ti, šestá verze. Biograf, (48): 95-113

::::

Na přelomu února a března 2009 vyšla nová verze programu pro kvalitativní analýzu Atlas.ti. V této obsáhlé recenzi podrobně rozebírám zejména dvě klíčové inovace: (1) podporu PDF formátů; a (2) možnost synchronizovat nahrávku s jejím přepisem. První z těchto inovací otevírá prostor pro snadnou práci s odbornou literaturou, která je ve velkém množství dostupná právě ve formátu PDF. Podpora formátu PDF zároveň dovoluje načítat do Atlasu prakticky jakýkoli dokument z jakéhokoli programu, protože takřka vše, s čím na počítači pracujeme, lze dnes snadno a bez ztráty podstatných informací do formátu PDF převést. Druhá ze zmíněných inovací poskytuje příležitost k docela jinému zacházení s transkripty, než jsme dosud – podle mne ke své vlastní škodě – zvyklí. Nyní můžeme vyrábět přepisy, které mluví. Je také úzce svázána s možností pořizovat přepisy přímo v programu Atlas.ti.

KONOPÁSEK, Z. (2008): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9 (2): 62 odst., čl. 12. Dostupné na adrese http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0802124

::::

How is a new quality of reading, which we call "sociological understanding", created during the process of qualitative analysis? A methodological (conventional) answer to this question usually speaks of mental processes and conceptual work. This paper suggests a different view—sociological rather than methodological; or more precisely a view inspired by a contemporary sociology of science. It describes qualitative analysis as a set of material practices. Taking grounded theory methodology and the work with the computer programme Atlas.ti as an example, it is argued that thinking is inseparable from doing even in this domain. It is argued that by adopting the suggested perspective we might be better able to speak of otherwise hardly graspable processes of qualitative analysis in more accountable and instructable ways. Further, software packages would be better understood not only as "mere tools" for coding and retrieving, but also as complex virtual environments for embodied and practice-based knowledge making. Finally, grounded theory methodology might appear in a somewhat different light: when described not in terms of methodological or theoretical concepts but rather in terms of what we practically do with the analysed data, it becomes perfectly compatible with the radical constructivist, textualist, or even post-structuralist paradigms of interpretation (from which it has allegedly departed by a long way). (Reprinted from Historical Social Research 2007)

KONOPÁSEK, Z. (2007): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices. Historical Social Research, Supplement: Grounded Theory Reader (edited by Günter Mey and Katja Mruck), 19: 276-298

::::

Článek se zabývá tím, jak se vlastně objevuje nová kvalita čtení, které běžně říkáme "sociologické porozumění". Vyhýbá se přitom zaužívanému metodologickému pohledu na věc, podle kterého zde hrají hlavní úlohu myšlenkové procesy a konceptuální práce. Razím zde jiný pohled, ne metodologický, ale sociologický; přesněji vzato, pohled inspirovaný současnými vědními studii (STS). Líčím kvalitativní analýzu jako soubor materiálních praktik. Na příkladu "empiricky podložené teorie" (grounded theory) a práce s počítačovým programem Atlas.ti ukazuji, že a jak je analytické uvažování neoddělitelné od praktického konání, od nejrůznějších manipulací s textem. Tvrdím, že pokud takový úhel pohledu přijmeme, lépe budeme schopni o jinak dost neuchopitelných "metodách kvalitativní analýzy" mluvit vykazatelným a návodným způsobem. Počítačové programy pro kvalitativní analýzu by z tohoto hlediska také nemusely být chápány jako "pouhé nástroje" pro kódování a vyhledávání, ale jako komplexní virtuální prostředí pro vtělené a prakticky založené poznávání. V neposlední řadě potom můžeme vidět v jiném světle i metodologii vytváření "empiricky podložené teorie": pokud ji přestaneme popisovat metodologicky-teoreticky, ale spíš jako postupy, jimiž praktického zacházení s texty dat, stane se tato údajně konzervativní a beznadějně moderní metodologická škola krásně slučitelná s radikálním konstruktivismem či post-strukturalismem.

DAVID, G. (2005): Žertování o cenách v arabských koloniálech: Jak mohou citlivá témata proměňovat mezi-skupinové vztahy. Biograf, (36): 25-54 - přeložil Zdeněk Konopásek

::::

Tensions between small immigrant-owned stores and their African-American customers are frequently cited as a major problem in large urban cities in the United States. Whereas most research has focused on the problematic nature of this relationship, the research reported in this paper attempts to focus on the positive. Rather than being plagued by tensions and problematic encounters, this paper asserts that interactions in small "convenience stores" are largely unproblematic. This paper examines the occurrence of unproblematic cross-cultural encounters as a collaborative effort between customer and worker. Specifically, this paper demonstrates how humor plays an important role in the formation of positive relationships through the analysis of "price humor". While high prices have been cited as a source of tension, this paper shows how sensitive topics, such as price, can be used by interactants to build rapport across the counter.

2 3  » 

Obrázek z fotogalerií

Více viz Fotogalerie...

Nejbližší vystoupení/akce

Nic ve výhledu...
Více viz Naživo...

Poslední záznamy z blogu:

22. 7. 2017 -

K fenoménu Antropocén: Poznámky na okraj mezioborové debaty

V Centru pro teoretická studia UK/AV ČR jsme začátkem roku 2017 začali probírat pojem antropocénu. Tímto slovem se nejčastěji vyjadřuje, že žijeme v epoše, ve které se člověk stal zásadní a hlavní silou, která formuje podobu planety. Antropocén je tedy název pro novou geologickou éru Země. V tomto textu se přimlouvám za složitější a širší chápání antropocénu – takové, které by otevíralo prostor pro mezioborovou diskusi. Jde o pracovní text, náčrt: připomínky a komentáře vítány. Pokud byste náhodou chtěli citovat, ujistěte se, že se mezitím neobjevila definitivní, oficiálně publikovaná verze.

[celý text]
24. 3. 2013 -

Sociologie, na které ne/záleží

Vracím se k sociologicky dutému politickému transparentu na Fakultě sociálních studií v Brně a k širším souvislostem toho případu.

[celý text]
29. 1. 2013 -

Simulakrum jako nadávka?

Bělohradskému se opět podařilo vyprovokovat mne k sepsání malého sociologického komentáře - víc o sociologii než o samotných presidentských volbách

[celý text]
24. 7. 2012 -

Nová verze Atlas.ti je venku, napsal jsem recenzi

Má cenu upgradovat na sedmou verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu http://www.atlasti.com? - recenze vyjde v časopise Biograf

[celý text]
22. 11. 2011 -

Vyhlídka na březen

Na adrese http://www.atlasti.com/v7preview.html se objevily informace o tom, co lze snad prý během března čekat v nové, sedmé verzi mého oblíbeného analytického programu

[celý text]
26. 2. 2011 -

Je prý třeba změnit ten postoj a ptát se...

Tak to říkal Václav Bělohradský v Otázkách Václava Moravce (1. 2. 2011) a já se ošíval.

[celý text]
3. 11. 2010 -

Co znamená "sociální konstrukce"?

Dnes mám v rámci oslav 20-letého výročí oslav Centra pro teoretická studia, stejně jako další kolegové, krátce promluvit na libovolné téma ze svého oboru. Rozhodl jsem se v této mini-přednášce shrnout několik vysvětlení k pojmu, který dnes dělá tak často sociologii ostudu, a přitom by nemusel. Tady je ta řeč písemně.

[celý text]
26. 5. 2010 -

Obhajoba volební neúčasti

Letos asi volit půjdu, ale neustálé kecy o tom, že by účast u voleb měla být povinná, mne vedou k oprášení článku z roku 2002.

[celý text]
21. 11. 2009 -

Co by nás prý na vědě nemělo šokovat...

Na okraj jednoho rodícího se "vědeckého skandálu": věda o klimatu přistižená v nedbalkách

[celý text]
Více viz Blog...

Osobní stránky Zdeňka Konopáska - http://zdenek.konopasek.net, technická realizace Jakub Konopásek ©